LOGIN

  

Regjistrohu

Rekupero Password


Foto

Galleria :
fotoNewsletter


Mund t regjistrohesh ose t fshihesh

Njoftime

Kofientet e lendeve me zgjedhje
Kofientet e lendeve me zgjedhje te MSH-se 2015
m 10-03-2015 [10:27]


Kofientet e lendeve me zgjedhje
Kofientet e lendeve me zgjedhje te MSH-se 2015
m 10-03-2015 [10:27]


Formulari A1 dhe A1Z dhe Udhzimet pr plotsimin e tyre
Formulari A1 dhe A1Z dhe Udhzimet pr... vazhdo lexo a leggere la news: Formulari A1 dhe A1Z dhe Udhzimet pr plotsimin e tyre>>
m 25-02-2015 [19:13]


Rregullore e MSH-se 2015
Rregullore e MSH-se 2015 shkarko materjalin... vazhdo lexo a leggere la news: Rregullore e MSH-se 2015>>
m 13-02-2015 [13:17]


Udhezim Per kualifikimin e mesuesve
Udhezim Per kualifikimin e mesuesveshkarko... vazhdo lexo a leggere la news: Udhezim Per kualifikimin e mesuesve>>
m 13-02-2015 [13:07]


.

Ne linje

Hyrje gjithsejt:19429

faq.vizituar:41078

Hyrje sot 1

Faqe sot 1


Perdorues Online:1
Anonim: 1
Te Regjist:0


PRIORITETET

A - PRIORITETET

A.l. Drejtimi - Perzgjedhja e kapaciteteve menaxhuese     Duke qene se drejtimi i nje institucioni eshte shume i rendesishem, duhet qe te shmangen subjektivizmat dhe klientelizmat e cfaredo lloji duke identifikuar njerezit me me integritet profesional e shoqeror qe kane deshire e mundesi per zhvillimin e tyre intelektual,profesional ,drejtues e menaxherial ne perputhje me kerkesat zhvillimore te kohes.qe duan profesionin, veten dhe te tjeret.Ne krye te institucioneve arsimore te vendosen drejtues qe kane mundesi te iniciojne e kontribuojne ne zhvillimin intelektual ,profesional te grupit qe menaxhojne.Drejtues te cilet jane te afte e me vizion, qe ne perputhje me strategjite kombetare e lokale, te prodhojne ide e strategji ne funksion te instiucionit qe drejton, per te rriturkapacitetin profesional e human te punonjesit te tij,duke qartesuar pergjegjesite dhe detyrimet reciproke qe burojne nga vendi i punes dhe duke ngritur performancen per rolin qe ka ne kryerjen e detyres.

Al.1Krijimi dhe perzgjedhja e kapaciteteve te sherbimit arsimore     Nje rider detyrat shume te rendesishme per rrethin eshte krijmi i kapaciteteve te nevojshme te sherbimit arsimor ne parametrat e duhura, duke stimuluar ato dege te mesuesise qe i mungojne rrethit dhe qe konsiderohen si dege te veshtira.me qellim qe te eliminohen dificencat qe vijne per shkak te mungeses se disa profileve jetike per shkollen, si lenda e matematikes dhe ajo e gjuhes se huaj .Por nje pune shume e kujdesshme duhet bere dhe ne vleresimin e kapaciteteve ekzistuese per cilesine e punes, pasi tashme dhe ne rrethin tone eshte krijuar tregu i punes ne arsim.Duhet te punohet per krijimin e kushteve optimale te cilesise se mesnndhenies, duke aktivizuar ne mesuesi njerez me perkushtim.integritet personal e profesional dhe duke shmangur kontigjente te deformuar intelektualisht e profesionalisht.pavaresisht nga dokumentet shkollore qe mbajne dhe vjetersia ne pune, duke vleresuar rezultatet per te shmangur mentalitete parazitoza ne dem te sherbimit arsimor, si ai i konsiderimit te arsimit si nje vend pune te fituar njehere e pergjithmone .pavaresisht aftesive ,angazhimit e perkushtimit dhe cilesise se produkteve.

Al.2 Reformimi i Institucioneve Arsimore.     Ristrukturimi i institucioneve arsimore ne rrethin tone.duke bere perqendrimin e tyre, nuk eshte nje reforme per reforme.as perfitimi financiar shteteror.por nje domosdoshmeri per shkak te problematikave te identifikuara tashme nga te gjitha grupet e interesit .K y reformim ka dale si prioritet dhe domosdoshmeri per shkak te disa faktoreve objektive qe kane veshtiresuar funksionimin e institucioneve arsimore te rrethit tone.ne mos- permbushjen e detyrimit institucional qe ka shkolla ndaj komunitetit .Kjo per shkak te disa faktoreve objektive qe jane:

     Faktori i pare principial eshte renia e numrit te nxenesve neper shkolla qe ka ardhur nga tre shkaqe themeltare:a)Migrimi per shkak te kushteve te veshtira ekonomike ne rrethe te tjera dhe emigrimi ne shtete te ndryshme ne kerkim te nje jete me te mire .b)Planifikimi irashpe.r familjar. c)Keto dy te parat kane bere qe te linde dhe faktori i trete qe eshte funksionimi i shkollave me klase kolektive ,gje qe ka krijuar mosbesimin e arsimimit te femijeve ne nivelet e duhura tek prindi e per kete shkak ka ndodhur largimi nga vendbanimi ne nje vend brenda rrethit ,apo jashte tij per nje arsimim te sigurte te femijeve. Keta faktore se bashku kane bere qe ne shumicen e shkollave, ne zona rurale te funksionojne shkolla me klase kolektive me nga nje mesues per cikel.gje qe ka ulur performancen e ketyre shkollave, duke nxjerre nje produkt jocilesor dhe me probleme qe vijne per shkak te mesimdhenies.

     Faktori i dyte eshte se rrethi yne duke qene nje rreth me shtrirje gjeografike mjaft te madhe ne raport me numrin e popullsise.me nje reliev mjaft te thyer, me nje popullsi me probleme ekonomike te medha, nuk i ka kapacitetet e nevojshme intelektuale per mbulimin e vendeve te punes me specialistet e nevojshem, faktor qe ndikon drejtperdrejt ne zbehjen e performances se sherbimit arsimor ne keto institucione.

     Perqendrimi i institucioneve arsimore,duke shtuar sherbimin e transportit ,sipas nje strategjie ne perputhje me zhvillimin e infrastruktures se njesive vendore te ndermarre nga Qeveria Shqiptare dhe Qeverisjet Vendore. Kjo do zvogeloje numrin e shkollave qe punojne me klase kolektive me nje mesues per cikel dhe me dy klasa per cikel.duke mundesuar funksionimin e shkollave me klasa unike dhe me mesues sipas profileve,pasi perqendrimi e krijon kete mundesi ne te dy drejtimet. Theksojme se nderhyrja do te marre parasysh veprimet dhe procedurat e nevojshme per te siguruar mirekuptimin dhe bashkepunimin e grupeve te interesit.

A.l.2Rritja e besimit te ndersjellte institucional

     Shkollave do t' u kerkohet te marrin pergjegjesi te medha ne planifikimin, menaxhimin dhe permiresimin cilesor te sherbimeve qe ato sigurojne. Aktualisht, strukturat dhe personeli ekzistues kane kapacitete te kufizuara per ta kthyer kete ne realitet. Komunitetet lokale dhe prinderit ne te kaluaren jane perfshire shume pak ne planifikimin e veprimtarive shkollore dhe zgjidhjen e problemeve eventuale qe shoqeronin procesin mesimor, prandaj, ata e ndjejne jo si duhet pergjegjesine per zhvillimin dhe ruajtjen e cilesise se sherbimeve qe ofrohen nga shkollat.

     Zyra Arsimore do punoje me te gjitha institucionet arsimore jo vetem per rritjen e pergjegjesive institucionale ,por dhe te besimit te kapacitetet e saj intelektuale qe te inkurajohen e te perfshihen ne vendimmarrje per iniciativa novatore qe lidhen me permiresimin e kushteve te punes ne institucionet e tyre, duke ftuar dhe perfshire dhe prinder e grupe te tjera te interesit.

A.l.4 Sistemi i informacionit .     Krijimi i nje infrastrukture moderne komunikimi per institucionet arsimore te rrethit, lehteson dhe krijon nje baze te re dhe te plote per komunikimin e te dhenave ne kohe e me saktesi, pasi shpeshhere pershkak te nje mungese te tille, jane krijuar pengesa e konfuzione ne procedurat per permiresimin e cilesise se sistemit arsimor.Pra, cdo institucion arsimor do te krijoje bazen i informacionit dhe komunikimit, duke favorizuar operativitetin e zgjidhjeve te problemeve ne te mire te sherbimit arsimor.Nje gje e tille behet e mundur edhe per faktin se tashme ne ZA jane krijuar sektoret e IT dhe Statistikes qe mbulojne kete sherbim te munguar dhe kaq te domosdoshem per cdo institucion . Per ceshtje qe jane jashte kompetences se nivelit lokal duhet te informoje dhe kerkoje zgjidhje nga Sektori i Analizes se Politikave dhe Planifikimit (SAPP), si njesia kyce ne analizen e te dhenave dhe zhvillimin e politikave arsimore qe ne bashkepunim me Drejtorine e Informacionit dhe Statistikes ne MASH, do te menaxhojne informacionet dhe te dhenat me qellim orientimin dhe ndihmen zgjidhjes se problemeve.

     Zyra Arsimore duhet te fuqizoje dhe rrise nivelin e Sektorit te IT dhe Statistikes me qellim shtimin e veprimtarive te tij per te konsoliduar ato.

     Ky sektor duhet te beje kategorizimin e te dhenave ne : a) ekonomike; b)infrastrukturore;c)sociale;d)arsimore.Pas kategorizimit, behet percaktimi i tyre sipas niveleve: rural, urban, bashkie/komune, deri ne nivel shkolle.

A.l.5 Monitorimi i punes dhe cilesise     Krahas rritjes se besueshmerise se ndersjellte nderinstitucionale per sigurimin e cilesise se sherbimeve arsimore, nje faktor shume i rendesishem eshte dhe monitorimi i brendshem. Vetevleresimi i punes te secilit individ te perfshire ne sistem i secilit drejtues te institucioneve arsimore, por dhe ZA-se eshte nje mjet mates i fuqishem dhe nje procedure e shpejte vleresimi qe duhet te perdoret sa me dendur. Per t'u bere i besueshem vetevleresimi, ne duhet qe secili nga keta aktore lokale arritjet t'i krahasoje me vleresimet e jashtme. Kemi parasysh vleresimet hierarkike qe vijne per mesuesin nga drejtori ;per mesuesin dhe drejtorin -ZA,DAR,IKAP; per shkollen dhe ZA-ne - DAR,IKAP.Por shume te rendesishem per te verifikuar saktesine e vleresimit te arritjeve jane dhe vleresimet e standardit komb;tar ne PL dhe MSH

     Monitorimi i brendshem i performances se shkolles mundeson ndermarrjen e veprimeve te efektshme per permiresime ne formen e asistences nga njesite e specializuara 10k ale dhe kombetare. Nese nje shkolle nuk arrin te permbushe standardet e veta dhe objektivat e arritjeve te nxenesve, te percaktuara ne planet e veta zhvillimore, atehere pergjegjesia i mbetet stafit pedagogjik dhe drejtuesve te shkolles.Monitorimi i brendshem dhe vetevleresimi dhe ballaaqimi i rezultateve me ate te jashtem ndikon ne sigurimin e cilesise dhe te standardit.
*

*
*

*